Đại lý Wittenstein Viet Nam, Wittenstein Việt Nam, NP035S-MF1-3-1G1-1S, NP035S-MF1-7-1K1-1S, SP140S-MC2-28-1K1-2K, NP025S-MF1-5-1G1-1S, NP035S-MF1-5-1K1-1S, NP035S-MF1-3-1K1-1S, SP140S-MC1-7-1K1-2K, NP035S-MF1-7-1G1-1S, SP140S-MC1-10-1K1-2K, TK+025B-MF1-3 -6K1-1K00, LP 120S-MF2-12-111, TPM025S-031V-6PB1-094C-W5, LP070-MO2-50-1I1, LP070S-MF2-50-1D1, TPM025S-031V-6PB1-094C-W5, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa, PTC Việt Nam

  Code 2020 Description E name V name Brand
1 NP035S-MF1-3-1G1-1S Ref S/N: 5036557 Planetary Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
2 NP035S-MF1-7-1K1-1S Ref S/N: 5036513 Planetary Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
3 SP140S-MC2-28-1K1-2K Ref S/N: 5037806 Rotary cam switch Công tắc xoay  Wittenstein Viet Nam
4 NP025S-MF1-5-1G1-1S Ref S/N: 5036493 Rotary cam switch  Công tắc xoay  Wittenstein Viet Nam
5 NP035S-MF1-5-1K1-1S ADP: 10032952 FOR MOTOR HG-SR202K
DSH: 20000309
Rif. SN 5063390
Planetary gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
6 NP035S-MF1-3-1K1-1S     ADP: 10032952 FOR MOTOR HG-SR202
DSH:  20000309
Rif. SN 3875152
Planetary gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
7 SP140S-MC1-7-1K1-2K ADP: 20029786 FOR MOTOR HG-SR702K
DSH: 20000309
Rif. SN 3879617
Planetary gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
8 NP035S-MF1-7-1G1-1S ADP: 10032939 FOR MOTOR HG-SR152
Rif. SN 5036715
Planetary gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
9 SP140S-MC1-10-1K1-2K  ADP: 20025219 FOR MOTOR 1FK7100
Rif. SN 3877387
Planetary gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
10 TK+025B-MF1-3 -6K1-1K00 Referenced Motor: HG-SR 2024
Referenced S/N: 3789688
HIGH TORQUE hypoid gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
11 LP 120S-MF2-12-111 Ref S/N: 3479819  Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
12 TPM025S-031V-6PB1-094C-W5 Ref S/n: 5694916 Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
13 LP070-MO2-50-1I1 Ref Serial No.: 1829057 Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
14 LP070S-MF2-50-1D1 Ref SN: 3029072 Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
15 TPM025S-031V-6PB1-094C-W5 Ref S/n: 5694916 Gearbox Gearbox Bộ truyền động Wittenstein Viet Nam
Xem thêm thiết bị tại đây