ECX-1401-GTX1050-9700E32, Vecow Vietnam, Đại lý Vecow Việt Nam, Máy tính công nghiệp ECX-1401-GTX1050-9700E32 Vecow Việt NamVecow Việt Nam

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Model: ECX-1401-GTX1050-9700E32
(Pre-installed with Intel i7-9700TE, Certified DDR4 32GB RAM, 512GB SSD 3D TLC 0-70C)